Usluge koje pružamo našim klijentima

Naše društvo svojim sadašnjim i budućim klijentima pruža profesionalne usluge na vrlo zavidnom nivou, uz visok stepen fleksibilnosti i individualnog pristupa, koristeći najsavremenije metodološke pristupe, iz sledećih oblasti:

Poslovi revizije

- finansijskih izveštaja,
- konsolidovanih finansijskih izveštaja,
- poslovanja,
- boniteta,
- solventnosti,
- specijalnih bilansa i dr.

Usluge srodne reviziji 

- pregled finansijskih izveštaja,
- pregled projektovanih finansijskih informacija,
- angažovanja na obavljanju ugovorenih postupaka iz poslovanja,
- izrada izveštaja o nalazima činjeničnog stanja za verifikaciju troškova po osnovu ugovora o donacijama,
- angažovanja na kompilaciji finansijskih informacija i dr.

Finansijski konsalting

- izrada studija izvodljivosti,
- izrade biznis planova,
- analiza boniteta preduzeća,
- projektovanje finansijskih i izveštaja o tokovima gotovine i dr.,

Procjena vrijednosti preduzeća

Pored navedenog, našim klijentima pružamo usluge iz oblasti procjene vrijednosti kapitala i izrade programa privatizacije, za potrebe kupoprodaje akcija ili udjela, osnivanje pravnih lica ili bilo kakve statusne promjene pravnog lica.
Usluge procjene vrijednosti nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i obrtnih sredstava u cilju vrijednovanja po fer vrijednosti, a sve u u skladu sa Međunarodnim standardima vrednovanja. Usluge procjene vrijednosti nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i obrtnih sredstava za potrebe poslovnih banaka i drugih povjerilaca.
Usluge procjene vrijednosti i vještačenja za potrebe sudskih organa. Usluge procjene tržišne vrijednosti akcija u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Zakonom o hartijama od vrijednosti.
Usluge iz oblasti analize i istraživanja tržišta u procesu donošenja investicionih odluka. Pravni konsalting za sve vrste statusnih promena i promena pravne forme privrednog društva, od savetodavnih usluga do operativnog sprovođenja.

Provođenje stečajnog i likvidacionog postupka

Stečajni postupak se sprovodi radi grupnog namirenja povjerilaca stečajnog dužnika, unovčenjem 
njegove imovine i podjelom prikupljenih sredstava povjeriocima.

U toku stečajnog postupka može se sprovesti i reorganizacija stečajnog dužnika po odredbama glave V
Zakon o stečajnom postupku radi uređivanja pravnog položaja stečajnog dužnika i njegovog odnosa prema povjeriocima, a  naročito radi održavanja njegovog poslovanja.

U teoriji i praksi, stečaj se sprovodi poštovanjem određenih načela od kojih su najvažnija:

  • načelo jednakosti - podrazumjeva da su svi povjerioci jednaki prilikom namirenja iz stečajne mase (imamo izuzetak izlučnih i razlučnih povjerilaca);
  • načelo univerzalnosti - u stečajnu masu ulazi sva imovina dužnika;
  • načelo unovčenja imovine - vrši je stečajni upravnik na javnoj prodaji;
  • načelo ograničenja - podrazumjeva ograničenje dužnikovih aktivnosti u pogledu raspolaganja imovinom;
  • načelo atrakcije koje se odnosi na nadležnost suda koji ovim principom se proglašava nadležnim u pojedinim slučajevima kada obično nema nadležnost a slučaj je usko u vezi sa stečajem za kog je sud nadležan.

Likvidacija privrednog društva je postupak koji se sprovodi kada društvo ima dovoljno finansijskih sredstava za pokriće svih svojih obaveza.

U slučaju da se likvidacija sprovodi na osnovu odluke društva, odluka mora biti doneta:
ortačko društvo - jednoglasnom odlukom svih ortaka, ako osnivački akt nije predvideo odlučivanje većinom glasova;
komanditno društvo – jednoglasnom odlukom svih komplementara, ako osnivački akt nije predvideo odlučivanje većinom glasova;
društvo sa ograničenom odgovornošću – odlukom koju donosi skupština članova najmanje većinom od ukupnog broja glasova članova;
akcionarsko društvo – odlukom koju donosi skupština akcionara najmanje većinom od ukupnog broja glasova akcionara.

Odluka o pokretanju postupka likvidacije privrednog društva registruje se i objavljuje u Registru privrednih subjekata. Društvo dostavlja poznatim poveriocima pisano obaveštenje o pokretanju postupka prestanka društva likvidacijom.
Društvo može preduzimati samo poslove vezane za sprovođenje likvidacionog postupka, koji su nužni za likvidaciju društva. Nove poslove društvo ne može preduzimati.

Za sve potrebne informacije u vezi stečaja, stečajnog i likvidacionog postupka, kontaktirajte nas na naše kontakt podatke. Kontakt podatke pogledajte ovdje.

Korisni linkovi

Usluge koje pružamo

Osposobljeni smo da svojim sadašnjim i budućim klijentima pružamo profesionalne usluge na vrlo zavidnom nivou, uz visok stepen fleksibilnosti i individualnog pristupa, koristeći najsavremenije metodološke pristupe iz oblasti revizije finansijskih izvještaja, konsolidovanih finansijskih izvještaja, poslovanja, boniteta, solventsnosti i specijalnih bilansa i sl.

Usluge iz oblasti procjene vrijednosti imovine za potrebe internih i eksternih korisnika, kupoprodaje akcija ili udjela, osnivanje pravnih lica ili druge statusne promjene preduzeća.

Kontakt podaci

Sa zaposlenim našeg društva možete stupiti u kontakt na više načina. Za sve upite, konsultacije naši zaposleni su Vam uvijek na raspolaganju, kako lično, tako i putem telefona i e-mail adrese.

Adresa:Ul. Svetog Save 26, 74000 Doboj.
Telefon: +387(0)53/236-580
Faks: +387(0)53/236-580
Web: www.revizordoo.com
E-mail: revizor@do.elta-kabel.com

This template downloaded form free website templates